Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane osobowe przekazane spółce ETISOFT Sp. z o. o. za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem blog.etisoft.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000138415, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312362213, REGON: 277940286, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000.000,00 zł., adres poczty elektronicznej: rodo@etisoft.com.pl., Tel. 32 332 80 00, zwana dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016r., Nr 119, str. 1).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane, za pomocą stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 5. Biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku; stosuje zwłaszcza środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 2. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego mogą być udostępniane przez Administratora dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), z zastrzeżeniem, że Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 1. Podanie danych osobowych przez osoby korzystające z serwisu internetowego jest dobrowolne.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora – zgodnie z obowiązującymi przepisami za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym  interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprzednia zgoda korzystającego z serwisu internetowego (art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego są przez Administratora przechowywane przez okres :
  • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (okres przedawnienia roszczeń określają przepisy Kodeksu Cywilnego, w myśl których podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata), z
   zastrzeżeniem, że Administrator nie może przetwarzać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

 

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I ICH POPRAWIANIA ORAZ INNE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Korzystający z serwisu internetowego mają prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzanych danych oraz do otrzymania ich kopii), ich sprostowania (poprawienia danych), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku) oraz mają prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych praw określone są w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej przez nich zgody w celu marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych) mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na
  wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Korzystający z serwisu internetowego, których dane przetwarzane są przez Administratora, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej serwis internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji osób jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania danych logowania do serwisu internetowego;
  c) dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji osób korzystających z serwisu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z serwisu
  internetowego;
  d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego;
 3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej
  oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 1. Administrator przetwarza również dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis internetowy oraz nie są przez Administratora ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tychże stron. Administrator zastrzega, iż niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego prowadzonego pod adresem blog.etisoft.com.pl.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed
  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
  2. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
  3. Certyfikat SSL.
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Poczekaj!
Są tematy, które Cię interesują?
Napisz do nas - nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą w kolejnych artykułach.
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Wait!
There are topics that interest you?
Write to us - our experts will share their knowledge in future articles.


×
Dołącz do naszych czytelników!
Będziesz dostawał nowe artykuły pisane przez naszych ekspertów na swój adres mailowy!


×
Join the group of our readers!
You will receive new articles written by our experts directly to your email address!


×